Förra mandatperioden var sannerligen ingen ljus period för svensk yttrandefrihet och åsiktsfrihet. En grundlagsändring som skulle ha gjort att regeringen kunde utse ”godkända” journalister som skulle få exklusiv tillgång till offentliga handlingar och ge dem ett extremt informationsövertag över alternativ media stoppades i sista sekund och röstades ner i riksdagen. Detta tack vare det som skrevs i alternativ media.

Den grundlagsändring som nu kan gå igenom skulle innebära att var och en som engagerar sig i Sveriges utrikespolitik kan riskera att bli fällda för utlandsspionage. Det låter som ett påhitt, men lagtexten så som den formulerats innebär faktiskt precis det.

Grundlagsändringen gör, om den går igenom riksdagen, att man som journalist, medborgarjournalist eller vanlig medborgare kan dömas till fängelse för utlandsspioneri. Lagtexten kommer att göra det brottsligt att rap­por­tera på ett sätt som kan skada Sve­ri­ges re­la­tioner med främ­mande makt.

Förra mandatperioden la regeringen fram förslaget på ändring av grundlagen, SOU 2017:70. Ändringarna gäller både Ytt­ran­de­fri­hets­grund­lagen och Tryck­fri­hets­för­ord­ningen. Om ändringarna i grundlagen går igenom så kommer det till exempel att bli brottsligt att undersöka hur svenskt bistånd används, till och med att samla in uppgifterna kommer att bli brottsligt.

Redan om polisen misstänker att du samlar in uppgifter, om tex Sveriges bistånd till Palestina, så kan de sätta in hemlig avlyssning i ditt hem, på din arbetsplats, i din telefon, i familjens dator och i din dator. Brottet kommer att ha fängelse i straffskalan.

Regeringen nekar till att lagändringen kommer att påverka journalisters verksamhet.

Detta stämmer dock inte. Journalistförbundet har uppmärksammat detta liksom Yngve Sunesson vid Norra Skåne Stoppa för­sla­get som hotar tryck­fri­heten 2017-12-11. Lagen sägs innebära “Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i”.

Utredaren tar upp att lagen främst berör militär personal, men sanningen är att den blir tillämplig även i den civila sektorn.

I utredningen framgår denna skrivning ”Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar”. Det innebär att det räcker med att Sveriges relationer med andra länder påverkas på något sätt. Detta även om uppgifterna som sådana var för sig inte är hemliga, de kan till och med vara allmänna handlingar man samlar in och planerar att skriva om. Det kan bli straffbart om sammanställningen som man gör kan bedömas som hemlig eller skada relationerna med främmande makt eller en grupp av länder eller intresseorganisationer.

Vi kommer alltså inte att kunna bedriva undersökande journalistik om EU, FN, SIDA osv.

Ytterligare ett utdrag från utredningen:

Med hänsyn till brottets natur och allvar, och intresset av en effektiv och ändamålsenlig straffrättslig reglering, bör det finnas samma möjligheter att tillgripa hemliga tvångsmedel – dvs hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid misstanke om ett uppsåtligt brott av nu aktuellt slag som vid andra jämförbara brott i 19 kap BrB.

Miss­för­hål­lan­den kommer inte kunna lämnas till svenska jour­na­lister efter­som även med­de­lar­fri­heten en­ligt för­sla­get skulle in­skrän­kas eller upphävas. Du kommer inte att kunna agera visselblåsare om någonting är riktigt fel eller till och med olagligt som har med dessa frågor att göra. Du riskerar nämligen att få din identitet röjd vid en polisutredning. Det grundlagsskydd som journalister har idag skulle upphävas redan vid misstanke om brottet som benämns vara utlandsspionage.

Biståndspolitik är i allra högsta grad något som påverkar Sveriges förhållande med främmande makt. Förra året rapporterade alternativ media om hur europeiska biståndsmedel, under svensk ledning, gått till andra ändamål än som de övriga givarländerna avsåg. Detta uppfyller definitionen ”påverkar relationen med främmande makt”.

Om journalister inte granskar biståndet finns det en risk att vi fortsatt slussar ekonomiska medel vidare till organisationer som PBA, det palestinska advokatsamfundet, som inte tillåter palestinier att ha kontakt med israeliska medborgare eller myndigheter. En organisation med säte i Gaza City och som är associerad med Hamas. Vi hade även kanske erkänt Västsahara och därmed givit företrädare för Polisario diplomatisk status. Polisario utgör idag en av de primära rekryteringskällorna för Al Qaida in Mahgrib, AQiM och IS-trogna Boko Haram. Polisario har, enligt EU:s antikorruptionsmyndighet OLAF, förskingrat 100-tals miljoner i biståndsmedel i samarbete med Algeriet.

LÄMNA ETT SVAR

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.