När ett bostadsområde når en viss etnisk mångfald tenderar svenskarna att fly. Den så kallade ”White flight” är ett vanligt fenomen i Sverige, enligt en doktorsavhandling från Linnéuniversitetet. ”Studier ifrån svenska forskare visar tydligt att det existerar en ”white flight”-effekt även i Sverige, ett fenomen som vi tycks tro bara existerar i USA”. Detta är resultatet från ansvarslös oigenomtänkt till kontraproduktiv integrationspolitik, utan något som helst konsekvenstänk som framförhållning. De har tillåtit detta att invandrare tat över hela bostadsområden med hela klaner av släkt då de nyanlända får välja var man vill bo under den tid man ansöker om asyl. Systemet som kallas EBO. Detta är till stor del orsaken tillsammans med kravlöshet, som bidragit till den nu decennier av icke fungerande integrationen. Bostadssegregationen har fördubblats i Sverige de senaste 20 åren, basunerades ut i Dagens Eko redan 2012. Detta är oerhört alarmerande utveckling som har medfört; extrem hög arbetslöshet, bidragstagande, kriminalitet, våld och organiserad brottslighet som gräver stora hål i stats och kommunala budgetar med ökad statsskuld,och som även slår hårt mot privata företag och näringsliv.

'White flight' in Sweden

Regeringen har inget intresse av att göra något åt huvudproblemet till de uppväxta paralella samhällen, då enligt Morgan Johansson (S) bestämde 2015 att Ebo-lagen kommer att finnas kvar under hela mandatperioden. Därför ser vi nu hur högutbildade och höginkomsttagare som flyttar först. Invandrare från europeiska länder ger dock ingen flytteffekt, utan det handlar om utomeuropeiska invandrare.

Det påminner om fenomenet white flight i USA, där vita flyttar bort från områden när många svarta blir fler och leder till att problem uppstår med brott och kriminalitet som skapar otrygghet i bostadsområdet. Det handlar troligen om man känner sig hotad och har oro för sin familj med ökad otrygghet som för områdets kvalitet.

Att skolorna får sämre resultat och risken för prisfall, utsatthet för brott med högre försäkringspremier och andra negativa bieffekter som kommer med dessa stora samhällsproblem.

Bildresultat för white flight from muslim ghettos in europe
I England; ”A senior representative of the Muslim Council of Britain has said that white British people have a responsibility to integrate more with Islamic culture to prevent communities from becoming Muslim ghettos”.

White Flight. Den vita flykten. Detroitifiering av storstäderna. Komptetensflykten. Skriver ledarsidorna.se att det mest fasansfulla som kan drabba ett samhälle är att det får så dåligt rykte eller blir så försvagat av företagsnedläggningar samt lokal emigration att det inleder resan till att bli spöksamhällen ingen vill bo i. I bästa fall.

I sämsta fall att hela samhällen glider över i kriminalitet och utanförskap”.

Där är vi idag med allt som följer med växande ”No GO Zoner” och ökad kriminalitet och stora integrations och samhällsproblem i förorter med många invadrare speciellt från mena länderna som inte delar samma värdegrund som jag nämnt tidigare i  World values survey där man samlat data om värderingar runt om i världen. 

Skärmavblildning Mark S Werner bok
Skärmavblildning Mark S Werner bok “Klanvälde”. Copyright författaren.

Vidare säger de att om ”Skattemoralen, från de medborgare som har självförsörjningskapacitet, riskerar att lakas ur. De väljer att flytta till delar av Sverige som kan erbjuda dem en rimligare balans mellan vad de betalar för och vad de får tillbaka.

Skolans kvalitet är central. Barnens framtid är deras fokus samtidigt som tryggheten hela tiden ligger som grund.

De vill röra sig tryggt i kommunen. Oavsett tid på dygnet och oavsett miljö. I Svalövs kommun finns en polisman i yttre tjänst dagtid. Där har medborgare organiserat sig för att förhindra rån av matbutiker vid stängning när dagskassan skall räknas. Det finns ingen polis i ordinarie tjänst nattetid. I Östersund kan du få vänta på polisman i upp till tre timmar för pågående brott”.

De flesta vill till storstäderna, staplarna visar beräknad ökning av antalet flyktingar i kommunerna fram till år 2017. Foto: Johan Nilsson, TT

I skolor ser vi samma fenomen som SvD skrev om tidigt i sommras där Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson går ut med varning för ”white flight”, där står att läsa; ”Missnöje, konflikter och utanförskap” kan bli konsekvenser av regeringens förslag att kommuner ska kunna frångå närhetsprincipen i skolplaceringar”.

I Dagens Samhälle som tagit upp detta växande samhällsproblem som orsakas av ansvarslös politik kan vi läsa att; ”Var fjärde elev i grundskolan har utländsk bakgrund, det vill säga är själv utrikesfödd eller har föräldrar som båda är födda i ett annat land.

Men i skolorna fördelas ele­verna ojämnt.

För många kommuner är flyktingmottagande en strategi för att öka befolkningen igen, men tittar man på vilka kommuner som i högst grad tar emot flyktingar relaterat till folkmängden så är det kommuner med redan hög arbetslöshet, höga sjuktal och låga inkomster. Med andra ord tas en stor mängd flyktingar emot på orter som redan har stora socioekonomiska problem, vilket på sikt riskerar att skapa en annan typ av problem än den med negativ befolkningsutveckling.

Dagens Samhälle har analyserat Skolverkets senaste elevstatistik och kan visa att det nu finns 186 grundskolor där minst 75 procent av ele­verna har utländsk bakgrund”. 

Samtidigt har 161 grundskolor ytterst få elever, högst 5 procent, med utländsk bakgrund. Minst 95 procent av eleverna är alltså födda i Sverige och har minst en förälder som också är född i Sverige.

Tabell

I Nyheter iDag rapporterar de om det är ”Stor utflyttning från Malmö på grund av mångkulturen, där;

– Staden växer med ungefär fem tusen om året. Det är viktiga förutsättningar för hållbar tillväxt att tillgången på bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur fungerar, sade han då.

Men enligt många av dem som lämnat staden är det på grund av ökad kriminalitet och att de inte längre känner sig hemma där på grund av den stora invandringen.

I Invandrarpolitiska utredningen – (SOU 1996:55) där också benämnde; ”Sverige, framtiden och mångfalden”. Fastslår det där att halva utländska gruppen utlandsfödda är bosatta i 11 kommuner, varav flertalet ligger i storstadsområdena.

Det finns 21 bostadsområden i Storstockholm, 20 områden i Malmöregionen och 10 i Göteborgsregionen som har dubbelt så hög andel socialbidragstagare som i regionen i övrigt. Sammanlagt bor ca 10% av storstädernas befolkning i ”utsatta” bostadsområden vilket motsvarade 3% av hela rikets befolkning eller ca 270.000 personer.

(Notera att facit fanns redan för c:a 15 år sedan).

De flesta områden som pekas ut i polisens rapport är förorter eller ytterområden till storstäderna. Men även områden i mindre och mellanstora städer finns med. Genrebild: Mostphotos.
53 bostadsområden i landet pekas ut av polisens nationella operativa avdelning som särskilt problematiska när det gäller kriminella nätverks påverkan på området. Sju av dem finns i Skåne. Det är i en fördjupning av en rapport från förra året som de 53 områdena pekas ut. De flesta finns i storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Malmö, men på listan finns också områden i mindre städer, till exempel Araby i Växjö, Vivalla i Örebro och Skäggetorp i Jönköping. Områdena delas in i grupperna ”utsatt område”, ”riskområde” och ”särskilt utsatt område”, där den sistnämnda är de som är mest påverkade av kriminalitet. I

”Andelen invandrare i storstäderna tenderar att öka genom att de som placerats i mindre kommuner ”invandrar” vidare till landsmän i storstäderna. Utredningen konstaterade också att invandrare i storstadsregionerna huvudsakligen bodde i områden som inte var invandrartäta.

Om gränsen för ”invandrartät” sattes till 20% utrikes födda, bodde enligt utredningen 70% av gruppen utlandsfödda i områden som inte var invandrartäta”.

Bostadsområde
Segregeringen ökar i Sverige som håller på att delas upp efter etnicitet, men även mellan rika och fattiga. Växande segregering är en process som drivs på från flera håll. Bild: iStock

I Invandrarpolitiska utredningen påvisar föga överraskande att svenskar inte tycks vilja bo i storstädernas invandrartäta områden. När invandrarnas andel i ett område har växt till ca 30%, når man en kritisk punkt, då flyttar svenskarna därifrån. ”När invandrarna flyttar in flyttar svenskarna ut” lyder rubriken på tidskriften Riksdag & Departement nr 11, 24 mars 1995.

Bostadsutredningen har full förståelse för att invandrare väljer att bo med sina landsmän, ”ty de får då lättare att behålla sin identitet”. Men när svenskar flyttar från invandrartäta områden till sina landsmän kallas det ”segregation”.

Här i ett repportage som summerar allt vad gäller grundorsaker till att de nyanlända aldrig kommer integreras för de behöver inte, då de bor som i hemlandet, talar endast sitt egna språk med sina tradtitioner, lever och träffar enbart sina landsmän;

Hamid Zafar Rektor Sjumilaskolan, Göteborg är inne på det jag själv förespråkat länge och utalar sig i dagens AF om att;

”I debatten lyfts mångkultur ofta fram som något positivt. Något man sällan pratar om är att mångkultur i dessa områden betyder avsaknad av den svenska majoritetskulturen. Vi har förorter i Sverige där invånarna i mycket begränsad utsträckning kommer i kontakt med majoritetskulturen. I så stor grad att den betraktas som främmande”. 

”En bra början är att inte låta nyanlända bosätta sig i utanförskapsområden”.

SFI-elever i ett klassrum
Eleverna är nöjda med den nya SFI-utbildningen. Tiderna för undervisningen ska också anpassas efter eleven. Tiderna ska bli mer flexibla. Om till exempel eleven inte kan gå på lektionerna på morgonen så ska eleven ändå kunna få undervisning senare på dagen eller på kvällen. Långa resor Det låter som bra förändringar, tycker Ajara Sillah Arnberg. Hon måste gå upp tidigt för att komma till SFI-undervisningen. Det är för att hon bor långt ifrån skolan och dessutom måste hon även göra sina barn klara för deras skola.

Detta torde vara en självklarhet som kravet att lära sig svenska, hur annars kan man bli en del av samhället?

Det första jag själv gör när jag kommer till ett nytt land är att snabbt lära mig det landets språk med att börja kommunicera med folket med enkla hälsningsfraser, hur man tackar säger ursäkta och andra viktiiga kommunikativa artighetsfraser som kan öppna dialog till att visa intresse och för de land man kommer till och respekt för folket som bor där.

Att man har viljan och intresse för värdlandet och intresserad av att bygga broar till ett framgångsrikt möte, då måste man vilja prata det språk som de i landet talar svårare är det inte. Det handlar om egetansvar, en inneboende kraft som vi alla har inom oss som de sociala varelser vi är.

Bildresultat för sfi svenska invandrare lär sig inte svenska
Typiskt svenskt! av Anders Westerberg, utgiven av LL-förlaget 2013 (LL står för lättläst). Den uppmärksammade av alternativa medier ”Typiskt Svenkt” fördomsfullt som generaliserande ger en nidbild av svenskarna, vår kultur och land. Det står att läsa om att; svenskar är töntiga. Svenskar är ”extrema typer”. Svenskar är fega. Svenskar är asociala. Svenskar är ”blyga inför främlingar”. Svenskar är godtrogna. Svenskar är ”losers”. Svenskar bryr sig inte om sina föräldrar när de blivit gamla. Svenskar har konstiga matvanor. Svenskar är ett enkelt folk. Svenskar dyrkar endast IKEA. Så håller det på, hela boken igenom. Vi kunde inte hitta ett enda positivt omdöme om svenskar.

Men i Sverige fortsätter regeringen med att curla och slå undan benen på folk som hanidkappar de, som jag ser det, då de inte ställer hårdare krav och ger mäniskors tilltro till de egna förutsättningen att klara sig själv.

Regeringen säger sig vilja underlätta för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, pojkar och flickor att kommunicera med att ta in tolkningstjänster för skyhöga kostnader för kommun och landsting mfl, som de inte skulle vara fömögna själva att lära sig vårt språk och med tanke på IT tekniken med språkappar.

Bildresultat för sfi svenska invandrare lär sig inte svenska

Jag säger bara detta att det tvärtom försvårar istället integrationen och gör att de känner sig underlägsna som Hamad även medger.

Dessa låga förväntningar på människor som tagit sig tvärs över jordklotet är i det närmaste att betrakta som rasism. Att de skulle vara oförmögna att prestera. Det är inte ”rasism” att ställa krav på de som kommer hit att ta sitt ansvar för sin situation, att visa med sitt beteende att ha viljan att integrera och bli en del av samhället med att bidra till samhällsnyttan inte belasta den.

Bildresultat för open borders is not the same as free welfare
Detta kloka påståenden om ”fri migration” till arbete är stor skillnad mot fri migration till vår välfärd, totalt kommer dränera hela vår uppbyggda välfärd. Man måste bidra till det gemensamma samhällskontraktet, allt annat är ohållbart.

Rektor Sjumilaskolan säger vidare att; ”Samhället behöver ta ansvar för själva befolkningssammansättningen i städerna och att se till att SFI blir obligatoriskt och låt utbildningen omfatta fler timmar i veckan. Höj kraven och förväntningarna på de nyanlända avsevärt”.

Att kunna språket är en viktig förutsättning för att få en plats
på arbetsmarknaden, men också för att vara en del av vårt samhälle. Det måste få ett slut och regeringen måste börja ta ansvar som att ställa krav och anpassning som till att de nyanlända blir självförsörjda Något annant är otänkbart som ohållbart.

Källor;

http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.1395/white-flight-in-sweden.html

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/haer-vill-flyktingarna-bo-hela-listan-20479

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-vill-skrota-ebo-lagen-under-mandatperioden

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flyktingars-bostadsval-splittrar-regeringen

http://www.barenakedislam.com/2016/12/06/muslim-council-of-britain-says-its-up-to-white-british-citizens-to-integrate-with-muslims-not-the-other-way-around/

https://www.svt.se/opinion/article2745799.svt?

https://motpol.nu/gastkronikor/2017/06/23/white-flight-och-den-svenska-skuldsattningen/

http://fof.se/tidning/2015/7/artikel/segregeringen-okar-i-sverige

https://ungdomar.se/forum/thread/alarmerande-skillnader-i-skolresultat-mellan-inrikes-och-utrikesfoedda-elever

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/07/white-flight-alive-and-well/399980/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3895772/White-ethnic-communities-growing-apart-towns-cities.html

http://chinawatchcanada.blogspot.se/2015/05/white-flight-in-uk-as-mass-immigration.html

http://www.newsweek.com/south-africas-new-white-flight-82709

http://www.socialamedier.com/2014/01/17/sverige-ar-unikt-varldskartor-som-visar-hur/

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20184/2016-5-7.pdf

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6133412

https://www.tolkformedlingvast.se/download/18.62cd0f7d158fc70cb9338a/1487321855206/Budget+och+verksamhetsplan+2017-2019.pdf

https://www.nyatider.nu/nyanlanda-lar-sig-att-forakta-svennar-pa-sfi/

http://landskrona.lokaltidningen.se/koppargarden-pa-lista-med-utsatta-omraden-/20160222/artikler/702249845/2053

http://malmo.se/Kommun–politik/Fakta-och-statistik/Skattekraft/Medelskattekraft.html

https://www.svd.se/skolverkets-nya-chef-varnar-for-white-flight

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/haer-aer-de-mest-segregerade-skolorna-33206

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flyktingars-bostadsval-splittrar-regeringen

https://data.kb.se/datasets/2015/02/sou/1996/1996_55%28librisid_18213816%29.pdf

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2008/asylsokandes_eget_boende_ebo_3.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20184/2016-5-7.pdf

http://spraktidningen.se/artiklar/2007/11/tva-av-tre-elever-klarar-inte-sfi

LÄMNA ETT SVAR