Hälften av alla som rest i södra Asien och var tredje som varit i Sydostasien eller Nordafrika kommer hem igen med resistenta farliga bakterier. Det här visar en ny finsk studie. För “resenärer” som varit i Sydostasien, Mellanöstern eller norra Afrika var risken att bli bärare av resistenta bakterier i genomsnitt 33 procent.

Som hämtat ur en skräckfilm är vi nu tillbaka till ruta 1;

Med oerhört drastiska metoder, samma som användes i början av 1900-talet tvingas nu smittade att amputera kroppsdelar där bakterien fått fäste för att patienten över huvud taget alls ska kunna överleva.

De resistenta bakterierna är idag ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa och mot den moderna sjukvården, det har Världshälsoorganisationen (WHO) slagit fast. 

Hela vår moderna, avancerade, sjukvård bygger på antibiotika, men idag håller vi snabbt på att göra denna så avgörande medicin helt obrukbar.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varannan-bar-pa-resistenta-bakterier
 Antibiotikaresistensen kan sedan överföras till de bakterier som gör människor sjuka, även om bakterierna inte alls är släkt med varandra.

http://science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/darfor-sprider-sig-antibiotikaresistens-snabbt-mellan-bakterier.cid986656

De geografiska skillnaderna är stora – 5 till 10 procent av befolkningen i Europa bär på ESBL-bakterier, över 60 procent i Sydostasien vilket syns i resultaten i studien vid Umeå universitet. 

http://www.forskning.se/2016/12/21/tur-och-retur-med-resistenta-bakterier-i-bagaget/
Förekomsten av den multiresistenta och potentiellt dödliga bakterien MRSA har ökat. Även TBC, som på 1980-talet bedömdes vara utrotad i Sverige, har återvänt. Detta som en direkt följd av den oansvariga migrationspolitiken.

Under tiden så inviglar statsmyndigheterna de svenska folket i en falsk trygghet : 

“De nuvarande flyktingströmmarna utgör låg risk för utbrott av infektionssjukdomar till befolkningen i Sverige. Folkhälsomyndigheten har analyserat läget och gör denna bedömning”.

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/dokument-och-lankar/fragor-och-svar-gallande-flyktingar-och-smittsamma-sjukdomar/

I och med att antibiotikaresistens har utvecklats till ett allt större globalt problem, minskar möjligheten att behandla och bota såväl livshotande infektioner som infektioner som obehandlade kan leda till allvarliga komplikationer”. ( Från Cell till Samhälle” 2009).
Det nordligt belägna Sverige har hittills varit relativt förskonat från antibiotikaresistensens följder, men avstånd och temperaturer utgör inte längre något skydd. 

– Vi ser hur samhället vaknar upp, men för sent, säger Otto Cars. Han är ordförande i det internationella nätverket ReAct, vars arbete utgör en väckarklocka kring hotet från den snabbt växande antibiotikaresistensen.
Situationen i låginkomstländerna skrämmer. Siffror visar att ett barn dör var femte minut i infektionssjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. I Europa dör 25 000 människor varje år av samma anledning. 

Otto Cars nämner som exempel hur 30 irakier och pakistanier som studerar i Sverige nyligen fick intensivutbildning vid Uppsala universitet och nu inlett arbetet för mer hållbar antibiotikaanvändning i sina hemländer. 
http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=2539&typ=artikel

Det första fallet av MERS-CoV konstaterades i juni 2012 i Saudiarabien.
PM:et är ett komplement till Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, Folkhälsomyndigheten.

http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vardhygien/riktlinjer-och-rutiner/luftvagssmitta—fillistning/uppdaterat-pm-mers-cov-dec-2015.pdf
Mers – smittskyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat fall. 

Feber och hosta som följs av tilltagande andningssvårigheter. Så gott som samtliga fall som sökt sjukvård har haft luftvägssymtom vid ankomst. En tredjedel har mag-tarm-symtom. Halsont och led- och muskelvärk är också relativt vanligt. Vid progressiv sjukdom har dödsfallen inträffat ca 10-14 dygn efter insjuknandet.

Lista på länder som haft verifierade fall finns på (CDC’s)
Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Palestina, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Yemen. 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=21723&nodeId=31993
Saudiarabiens hälsoministerium rekommenderade inför 2014 års pilgrimsresor att personer med ”grundsjukdom som innebär ökad risk för allvarlig mers-infektion”
skulle avstå från hajj/umrah. 
Samtliga fall av mers som rapporterats från andra delar av världen har varit patienter som bott eller rest i Mellanöstern, eller som har haft kontakt med resande från detta område.
WHO rekommenderar att resande till Arabiska halvön och omgivande länder är
extra noga med sin handhygien vid all djurkontakt, särskilt med
kameler/dromedarer (inklusive besök på kamelfarmer) och undviker produkter från
kameler, t.ex. opastöriserad kamelmjölk. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20971/Rekommendationer-handlaggningar-misstankta-fall-mers.pdf
Kamel mjölk Angereds Kamelcenter importerar kamelmjölk i fryst form. Finns i Angered utanför Göteborg. Säljes på plats och skickas tyvärr inte per post. 

http://www.valio.se/blogg/kamelmjolk-nagon
“Arbetet med Kamelcentet fortskrider sakta men säkert. Det av Länsstyrelsen föreslagna utvidgade strandskyddet längs Lärjeån”. 

http://www.angeredskamelcenter.se/

                     
 Resistenta bakterier ökar hos barn, och de smittas främst på dagis. Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos friska förskolebarn har ökat mycket kraftigt, visar en avhandling vid Uppsala universitet. På sex år har andelen friska barn som bär på tarmbakterier som kan stå emot antibiotika ökat från knappt 3 till över 20 procent. 300 barn undersöktes totalt.

http://www.svt.se/svttext/web/pages/118.html
Mellan 2010 och 2016 ökade antalet friska förskolebarn som bär på resistenta ESBL-bildande tarmbakterier sexfaldigt i Uppsala, från 3 till 20 procent. Å andra sidan är det känt att både MRSA och ESBL ökat kraftigt inom hela befolkningen. Förr spreds bakterierna i huvudsak på sjukhusen mellan patienterna. Så är det inte längre. I dag sker den största spridningen i samhället, utanför hälso- och sjukvårdens domäner.

Förekomsten av resistens var inte var kopplad till några speciella delar av Uppsala. Förskolor med hög mängd ESBL finns spridda över staden. På vissa förskolor hittades nästan inga resistenta stammar alls, på andra var upp till 45 procent av barnen bärare av ESBL-bildande bakterier. Resistenta tarmbakterier ökar kraftigt hos friska förskolebarn
Det är oklart hur spridningen sker inom förskolorna, men på flera förskolor delar barn samma resistenta bakterier, vilket kan bero på att de har smittat varandra. (De har är ingen anning om vad som förorsakar “spridningen”, när man klart kan se sambandet med massmigrationen från Menaländerna som bidragit till ökningen som de inte vill kännas vid trots korrelationen mellan dessa högriskländer de anses komma från som till att de är smittbärare av smittsjukdomar och virus).

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/februari/resistenta-tarmbakterier-okar-kraftigt-hos-friska-forskolebarn/
Tuberkulos (TBC) bedöms vara den näst vanligaste orsaken till dödsfall i
infektionssjukdomar i världen
Under slutet av 1800-talet och första delen av 1900-talet var tbc, ”lungsot”, ett stort
folkhälsoproblem i Sverige. I takt med bl.a. förbättrad levnadsstandard,
behandlingsmöjligheter och preventiva åtgärder har det skett en successiv
minskning av antalet fall. I början av 2000-talet rapporterades de lägsta nivåerna i
Sverige med ca 400 nya fall per år, men därefter har antalet fall åter börjat öka.
Idag insjuknar ca 700 per år. Det är främst personer med ursprung från länder med
ökad förekomst av tbc som insjuknar, men det finns även andra grupper i samhället
som har en ökad risk att drabbas. En studie av alla barn som behandlats för tbc i Stockholm under åren 2000–2009
visar att tbc numera är sällsynt bland svenskfödda barn, men att det fortfarande är
en vanlig sjukdom hos barn som är födda i högincidensländer. Studien visar också
att symtomgivande aktiv tbc numera oftast ses i ett tidigt stadium tack vare
smittspårningar och riktade hälsoundersökningar.
Abdul var på väg in i ett trapphus i hotellet där han arbetar som städare när det snurrade till i huvudet. Båda benen förlorade all styrka och han segnade ner.
Han är en av sammanlagt 835 människor i Sverige som enligt Folkhälsomyndigheten blev sjuka i tuberkulos (tbc) under förra året. Det är en ökning med 22 procent jämfört med året innan, och mer än en fördubbling sedan år 2003.
– Det beror på att många har kommit till Sverige från länder där sjukdomen fortfarande är vanlig, säger Jerker Jonsson, överläkare och tuberkulos-expert på Folkhälsomyndigheten.

Uppskattat antal nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare och år.

Så sprids smittan När en person med smittsam lungtuberkulos hostar eller nyser sprids bakterien Mycobacterium tuberculosis i luften. Människor som delar hushåll med patienten löper störst risk att smittas.
Bakterien Mycobacterium tuberculosis sprids via luften. När en person med smittsam lungtuberkulos hostar eller nyser uppstår en aerosol, ett moln av vätskedroppar med en diameter på ner till någon tusendels millimeter. De minsta dropparna kan hålla sig svävande i timmar, och är tillräckligt små för att följa ett andetag ända ner i lungornas minsta blåsor. Några få bakterier räcker för att starta en infektion. 
http://fof.se/tidning/2016/5/artikel/lungsoten-okar-igen
Sedan mitten av 1980-talet räknas Sverige till ett av de länder i världen som har lägst förekomst av tuberkulos 
(< 10 fall/100 000 invånare och år). Den stadiga minskningen under 1900-talet nådde år 2002 den hittills lägsta noteringen med 404 fall diagnosticerade i riket (4,5/100 000 invånare). Sedan dess har antalet tbc-fall ökat med ca 50 procent och låg 2013 på 655 fall
(6,8/100 000 invånare) Lungtuberkulos är den vanligaste formen av aktiv tbc
och utgjorde ca 60 procent av alla fall av tbc i Sverige under perioden 2003–2013.

Vad gäller tbc hos barn och ungdomar i Sverige är även dessa företrädesvis födda
utomlands och bedöms i stor utsträckning vara smittade utomlands. För
svenskfödda barn med svenska föräldrar är tuberkulos en mycket ovanlig sjukdom.
Viss smittspridning sker dock i Sverige och i undantagsfall sker regelrätta utbrott
med stora konsekvenser för drabbade individer. Detta kan belysas av den
smittspridning som skedde på en förskola från en infekterad anställd till 37 barn,
varav 18 utvecklade aktiv tbc, i Stockholm år 2005.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22895/Tuberkulosvaccination-riskgrupper-15101.pdf
Notera att staten idag kräver inga Obligatoriska Hälsoundersökningar på Nyanlända/Asylsökande, som finns mitt bland oss i det offentliga, ute på skolor, vårdcentraler, arbetsplatser, jaa, -överallt är dessa samhällsfarliga smittspridare. Dessa säkerhetsrisker är staten och vår regering ytterst ansvariga för att utsätta den inhemska befolkningen för risken varje dag att bli smittad i sin vardag, värre kommer det att bli med alla dessa importerade smittsjukdomar och dödliga virus, som redan skördat liv i Sverige.

En tickande BOMB finns mitt bland oss och regeringen lyser med sin frånvaro av INTERVENTION.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här