Vision 2030”; Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.                                                                                  Kulturarvsbegrepp. Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare generationer.                                         Det är både materiellt och immateriellt.                                                                     Dess innehåll är öppet och dynamiskt och påverkas ständigt av tidsmässigt och socialt skiftande värderingar.                                                                                 Det inbegriper sådant som enskilda kulturminnen, kulturmiljöer, konstnärliga verk, myter och bruk – faktorer som vittnar om människans villkor i olika tider och civilisationer. Kulturmiljön kan beskrivas som det samlade uttrycket för människans materiella och immateriella påverkan på den omgivande miljön.                                             Kulturmiljöer är områden.                                                                       Kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet är den verksamhet som bedrivs för att främja kulturmiljöns värden.                                                                                         Det innefattar således såväl vård och levandegörande som nyttjande, d.v.s. sådana aktiviteter som syftar till att kulturmiljövärdena tas till vara och integreras i samhällsutvecklingen.                                                                                 Regeringens proposition 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål.

I mångkulturens namn vill nu Regeringen i ”Lagrådsremiss Kulturarvspolitik” där Regeringen ger förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950).

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) vill avpolitisera kulturarvet men företräder ett parti som vill politisera det.

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. I den första paragrafen slås fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö samt att ansvaret för detta delas av alla. I kulturminneslagen hanteras bland annat fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Vallentuna Kyrka

I dagens Expressen går att läsa att; ”De statliga kulturinstitutionerna, och allra minst museerna, ska inte användas av regeringspartierna och deras aktivistkompisar för opinionsbildning. Kulturarvet och den humanistiska kunskapsmassa som dessa institutioner representerar är hotat av den pågående ”kulturrevolutionen”. 

Alice Bah Kuhnke (MP) posera framför en väggbonad på sitt tjänsterum på Kulturdepartementet med den broderade texten som lyder ”Visst behöver vi en kulturrevolution nu”. 

Detta ligger i linje med vad Miljöpartiet kämpar för, radera det som är svenskt ut ur historien. Förinta, förminska, förlöjliga vår svenska kultur är deras motto.

Jag blir oerhörd provocerad som trött på hur den styrande makt etablissemanget, speciellt från vänsterpopulistiska kultureliten. De ska jämt som ständigt föringa svensk kultur, vilket är nog så alvarligt men även kränkande. Att ord som ofattbara påståenden att;

Det finns ingen svensk kultur enligt regeringen


Kulturarvet hjälper människor att skapa perspektiv
på samhället och på den egna tillvaron.                                                                       Det berikar människors upplevelse av platser, bidrar
till regionens attraktivitet och är en grund för
entreprenörer att bygga vidare på.
”Kulturarvet är en tillgång för folkhälsan.                                                                     Det är en resurs för att uppnå det socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbara samhället.

Bildresultat för fornminnen byggnaderI Vagnhärad finns massor av gravfält, hällristningar, fornborgar och runstenar
Alldeles intill Trostorp finns 2 runristningar på bergsidan och en runsten vid vägen.
Det mest unika på Trostorp är gravklotet.

Bristande tillgänglighet i historiska byggnader

Många byggnadsminnen brister i tillgänglighet.

Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013-2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort.

Varför arbetar regeringen emot att vi svenskar ska ha samma rättigheter, förutsättningar att bevara vår kultur och vårt kulturarv, som de har för alla de som kommer hit till vårt land. Kultur som en rättighet för alla gäller inte oss svenskar.

Immateriellt kulturarv är t ex traditioner, kunskap och uttryck. Det är problematiskt att hävda att ett kulturarv är viktigare än ett annat tycker Miljöpartiet. Man är rädd för ”värdehierarkier”.

File:Gannarve skeppssättning.jpg

”Enligt regeringens bedömning är att det leder genomgående fel när man försöker slå fast
att kulturarvet ska tjäna enstaka syften och avvisar andra bruk som bidrar
positivt till människors liv. Kulturarv kan användas för att bidra till viktiga värden som kunskap ochbildning.

Kulturarv kan dock även användas för odemokratiska politiska
syften och för att ställa grupper av människor mot varandra.                    Möjligheten att använda kulturarvet på olika sätt har sin grund i att det berör frågor av
stor känslomässig laddning för många människor:                                                           det handlar om grundläggande frågor som vilka ”vi” är – och därmed vilka ”de andra” är – och var vi kommer ifrån.                                                              Kulturarvet aktualiserar svåra frågor om moral och samhällssyn, och det kan användas för att reflektera över människans plats i historien.

Bildresultat för traditioner svenska

Det är viktigt att vara medveten om att de mest väsensskilda bruk kan
exploatera denna förmåga hos kulturarvet att väcka känslor och engagemang.
Kulturarvets kraft i dessa avseenden är en tillgång men den kan
också bli till en fara, vilket det finns alltför många exempel på i vår nära
historia. De positiva bruken av kulturarvet har ibland en tendens att
kunna slå över i sin motsats och det gäller att vara vaksam på dessa
tendenser. (Ur Lagrådsremiss Kulturarvspolitik sidan 61 undertecknat Stockholm den 8 december 2016. Alice Bah Kuhnke, Daniel Ström-Kulturdepartementet)”.

Men det finns de som är misstänksamma vad gäller Bah Kuhnkes avsikter. Som författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman. Hon ser istället ett statsråd som säger en sak men i praktisk handling gör tvärtemot. Den nya kulturarvspolitikens verkliga ansikte tycks vara att vilja styra utan att visa det, konstaterar Hagerman i en krönika i Dagens Nyheter (30/5).

Bildresultat för traditioner svenska

I ett framtidsdokument, ”Vision 2030”, skriver Riksantikvarieämbetet att kulturarv både kan användas för att ena och för att splittra, och dess utgångspunkt är att kulturen inte bör användas på ett olyckligt sätt. Visionens kärna är lagom gåtfull. Om 13 år ska detta gälla: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Varje år kommer myndigheten att redovisa för regeringen hur det går med arbetet.

Källor;

http://www.regeringen.se/4ae5fd/contentassets/8abb7ebac7004bdc966b49937e859341/kulturarvspolitik

http://www.smp.se/ledare/misstro-gar-i-arv/

https://www.raa.se/2015/09/skillnader-i-lansstyrelsernas-tillsyn-av-de-kyrkliga-kulturminnena-2/

http://www.expressen.se/debatt/museerna-ska-inte-anvandas-av-bah-kuhnke-och-hennes-aktivistkompisar-for-opinionsbildning/

https://www.raa.se/2016/03/bristande-tillganglighet-i-historiska-byggnader/ http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/Kulturmiljostrategi_Gavleborgs_lan_2012-2016.pdf

https://toklandet.wordpress.com/2017/04/11/miljopartiet-levererar-vagrar-skydda-svensk-kultur-eftersom-ingen-kultur-ar-battre-an-nagon-annan/det-finns-ingen-svensk-kultur-enligt-regeringen/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gannarve_skeppss%C3%A4ttning.jpg

https://toklandet.wordpress.com/2017/04/11/miljopartiet-levererar-vagrar-skydda-svensk-kultur-eftersom-ingen-kultur-ar-battre-an-nagon-annan/

https://www.wikimedia.se/sv/wlm/tidigare

http://www.bokus.com/bok/9789174690699/svenska-traditioner/

https://www.sydsvenskan.se/2017-05-30/kulturen-maste-sta-fri-ocksa-fran-bah-kuhnke

http://www.dn.se/ledare/kolumner/maja-hagerman-lat-oss-slippa-pekpinnarna/
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton

https://www.hembygd.se/vagnharad/bygdehistoria/fornminnen/

https://www.sydsvenskan.se/2016-06-06/quiz-vad-kan-du-om-svenska-traditioner

LÄMNA ETT SVAR